รายนามคณะกรรมการ

 1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภานโยบาย
 2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานสภานโยบายคนที่สอง
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 14. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 15. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
 16. ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 17. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา)
 18. รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา)
 19. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา)
 20. นายกานต์ ตระกูลฮุน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)
 21. รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)
 22. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)
 23. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)
 24. นายบัณฑูร ล่ำซำ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)
 25. นายพณชิต กิตติปัญญางาม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)
 26. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม)
 27. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
 28. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาสภานโยบาย

 1. ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ
 2. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 4. นายพุฒ วีระประเสริฐ